INGLOT BEAUTY CLUB

Hűségkártyaprogramunk tesztüzemben elindult 2021.01.11-től.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK INGLOT HŰSÉGKÁRTYA PROGRAMHOZ

RÉSZVÉTEL A PROGRAMBAN

A programban nagykorú  belföldi címmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.

A programhoz történő csatlakozás feltétele a regisztrációs és feliratkoztatási  űrlap helyes és teljes körű kitöltése,hűségkártya igénylése az üzletben, vagy webes vásárláskor. Csak vásárlással együtt lehetséges a kártya igénylése, ettől egyedi esetben térhetünk el. A vásárlásnak és az igénylésnek egyidejűleg kell történnie. Az üzletben való vásárláskor személyzetünk segítségével tud kártyát igényelni, a webes rendelésekkor a rendelési űrlapon tudja igényét jelezni, a kártyát rendelésével egyetemben kapja meg.

A regisztrációs űrlap aláírásával a vevő megerősíti, hogy a programban saját akaratából részt kíván venni, hogy megismerte a program általános feltételeit, hogy elolvasta a tájékoztatót és, hogy elfogadja személyes adatainak kezelését, ami a programban történő részvételi igénye feldolgozásához szükséges. A Sminkprogram kártyával együtt nem használható.

A programhoz történő csatlakozás nem ruházható át,és csak a regisztrált személy élvezheti a program előnyeit. Ezért az értékesítő személyzet elkérheti a személyazonosságot igazoló dokumentumot a résztvevő személyazonosságának ellenőrzése céljából.

A regisztrációt töröljük, ha a résztvevő visszaél a Hűségprogrammal, ha a regisztrációkor hamis adatokat szolgáltat, vagy, ha más módon megszegi a program általános feltételeit. Azon a napon, amikor a program gazdája a regisztráció törléséről dönt , érvényét veszti a hűségprogramból

származó összes jog, beleértve az addigi időpontig felhalmozott kedvezményeket.

A résztvevő azonnal be kell, hogy jelentse a program gazdájának, ha elveszíti a kártyát, ekkor meg kell adnia az azonosító adatokat (a vonalkód száma vagy személyes adatai). Az elveszett kártyát letiltjuk.

Az elveszített kártyán felhalmozott kedvezmények jóváírására nincs lehetőség.

Vásárlástól való elállás, visszáru esetén a vásárlás korábban jóváírt pontértéke levonásra kerül.

PONTGYŰJTÉSI MÓDOK ÉS EGYÉB ELŐNYÖK

Az INGLOT weboldalon és az  üzletekben történő összes vásárlásra a Résztvevő kártyáján pontokat írunk jóvá. Minden 100 Ft kiadásra a Résztvevő  1 pontot kap. Beváltás során 1 pont 1 Ft-ot ér. A résztvevő az összegyűjtött pontokért az NGLOT HUNGARY boltjaiban vásárolhat különféle termékeket, válhatja be azokat. Beváltáskor pontfelírás nem jár .A pontok visszavonáisg érvényesek. Esetleges egyéb eseményeken, pályázatokon és hasonló alkalmakkor további pontokat lehet szerezni. Fenntartjuk a jogot hogy kivételesen az engedményeket csak olyan termékre lehet érvényesíteni, ami nem tárgya más engedménynek, akciónak vagy kiárusításnak.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Kérdéseit, esetleges reklamációját erre a címre küldheti: info@inglot.hu A szervető Leman-line kft.  fenntartja a jogot arra, hogy – akár előzetes értesítés nélkül – megváltoztassa a program általános feltételeit, azokat lecserélje, vagy hatályon kívül helyezze. A résztvevők e-mailben kapnak értesítést a program változásairól. A jelen feltételek visszavonásig érvényesek.

AZ REGISZRÁCIÓKOR ELKÉRT ADATOK KÖRE:   SZEMÉLYI ADATOK

* KÖTELEZŐ MEZŐK

NÉV *

VEZETÉKNÉV *

IR.SZÁM, CÍM *

E-MAIL *

MOBIL

+36

HŰSÉGKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYAINAK ELFOGADÁSA

Elfogadom a hűségprogram feltételeit

HOZZÁJÁRULOK * ( aláhúzandó) + aláírás

HOZZÁJÁRULOK *

DIREKT MARKETING HOZZÁJÁRULÁS

RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS KÜLDÉSE AZ ÚJDONSÁGOKRÓL ÉS

AKCIÓKRÓL:

Személyes adataimnak, különösennyereményjátékra vagy a közös adatkezelők által szervezett rendezvényekre szóló meghívót tartalmazó, automatizált eszközök útján (e-mail, SMS, MMS, pushértesítések, telefonos kapcsolatfelvétel, postai levél, közösségi médiumokon keresztül eljuttatott üzenetek), kommunikációk céljára történő adatkezelése céljából

történő kezeléséhez;

HOZZÁJÁRULOK ( aláhúzandó) aláírás

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

Az adatgyűjtés a következő céllal történhet:

* Vásárlások és fizetések adminisztratív és számviteli-éllal történő kezelése,

* Reklámcélú e-mailek kiküldése már megvásárolt termékhez vagy szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a 2002/58/EK Irányelv 13. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

*  hírlevél-programokban (a továbbiakban: „HLP”) és hűségprogramokban (a továbbiakban: „HP”) való részvétellel kapcsolatos beleegyezés megadása céljából.Ezen programok keretében személyes adatainak feldolgozása – az Ön konkrét beleegyezése mellett – az alábbi célokkal történhet:

Adatai szabálysértés vagy csalás esetén jogvédelem céljára is felhasználhatók.Beleegyezése esetén személyes adatai profilkészítés céljára is felhasználásrakerülnek, szintén elektronikus és telematikus rendszerek alkalmazásával (a websütiket is beleértve), melyek az Ön vásárlásai és/vagy az

Önre vonatkozó egyéb adatok (pl. cím, életkor, nem, fizetési eszközök, piackutatásra adott válaszok, a közös adatkezelők által kezelt honlapokon tapasztalt böngészési szokások, stb.) elemzése révén lehetővé teszik számunkra, hogy személyreszabott kereskedelmi ajánlatokkal keressük meg Önt, amelyek kifejezetten Önnek szólnak.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulásán [2. b) és c) pontok], valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a közös adatkezelők ahhoz fűződő jogos érdekén alapul, hogy az Ön számára az Önnek legmegfelelőbb terméket vagy az Önt esetlegesen érdeklő kereskedelmi kezdeményezéseket ajánlhassuk [2. a) pont]. A vásárlással kapcsolatos adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjain alapul, a vásárlás során megadott adatai a vásárlással kapcsolatos szerződés teljesítése, valamint a vásárlással kapcsolatban a közös adatkezelőket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából szükségesek [2. a) pont].

Az adatok feldolgozása a következő módon történik: elektronikus eszközökkel, az online és telematikus rendszereket is beleértve vagy nyomtatott formában. Személyes adatai megszerzésére sor kerülhet egy Inglot üzletben, nyomtatott és/vagy digitális (mobil alkalmazásokon alapuló) formában, egy Ön által látogatott INGLOThonlapon és/vagy egy Ön által használt INGLOT alkalmazáson keresztül.

Az adatkezelés időtartama az adatminimalizálás elvének betartásával, a szolgáltatási célokra és a kapcsolódó kötelezettségekre figyelemmel kerül meghatározásra. Adatai promóciós céllal és/vagy direkt promóciós kommunikációk kiküldése érdekében történő kezelése esetén az adatkezelés és adatfeldolgozás a beleegyezés pillanatától (illetve a 2.b) pont szerinti kommunikációk esetében a vásárlás pillanatától) kezdődik, de a beleegyezés megtagadása vagy visszavonása esetén

azonnal megszűnik.

AZOK A SZEMÉLYEK, AKIKKEL KÖZÖLHETŐK, ILLETVE AKIKNEK

TOVÁBBÍTHATÓK AZ ADATOK LSD A WWW.INGLOT.HU [2] WEVBOLDALON

Ön

* tájékoztatást kérhet az adatkezelés részleteiről,

* hozzáférést kérhet a kezelt személyes adataihoz;

* kérheti a kezelt adat továbbítását az Ön által megjelölt

harmadik személy részére,

* kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését,

* kérheti a kezelt személyes adatainak – a kötelező

adatkezelés kivételével – törlését, korlátozását,

elfeledtetését (a konkrét személyes adat megjelölésével),

* tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve

* kérheti, hogy a közös adatkezelők a fenti műveletekről más

olyan címzetteket is tájékoztassanak, akikkel a személyes adatait

közölték, illetve ezt igazolják Ön felé.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ugyanezen a módon bármikor meg is tagadhatja a promóciós anyagok küldése céljából végzett adatkezelést, akár a feldolgozási módok közti különbségtétellel is (pl. rendelkezhet úgy, hogy kizárólag e-mailben vagy telefonon lehessen felvenni Önnel a kapcsolatot, és kizárhatja az SMS-ben, MMS-ben, a közösségi médiumokon keresztülés postai levélben történő kapcsolatfelvételt), vagy a kapcsolatfelvétel céljának behatárolásával (pl. termékek és szolgáltatások reklámozása, piackutatás végzése vagy rendezvényekre vagy nyereményjátékokra történő meghívás céljából).Személyes adatai profilkészítés céljára történő felhasználását bármikor megtagadhatja. Ebben az esetben a közös adatkezelők feketelistára teszik a nevét annak biztosítása céljából, hogy kérésének a jövőben biztosan eleget tegyenek.

Tájékoztatjuk, hogy a magyarországi adatkezelés tekintetében az esetleges jogszabálysértések kivizsgálására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet faso 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Honlap: http://naih.hu) rendelkezik hatáskörrel, az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat beide Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatainakmagyarországi kezelésével kapcsolatosjogainak megsértése esetén a GDPR 69.

cikke és az Infotv. 22. §-a szerint bírósághoz is fordulhat.